Tel: 020169999 , Line@ : @cloudcallcenter sales@itts.co.th

Cloud Screen Monitoring

Telvoix Employee Monitoring Software , Cloud Screen Monitoring VDO Record

ผู้ประกอบการที่ต้องให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ Work From Home จะรู้ได้อย่างไรว่า พนักงานได้ทำงานตามที่ตั้งเป้าหมายไว้และใช้เวลางานทำงานให้เราได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

ระบบตรวจสอบและบันทึกหน้าจอการทำงานของ User Monitoring Screen รองรับการบันทึกหน้าจอการทำงานของ User หรือ พนักงาน ที่ต้องการตรวจสอบการทำงานแต่ละรายว่ามีการทำงานที่ถูกต้องตรงตาม Policy ของบริษัทที่กำหนดไว้หรือไม่ สามารถเรียกดู VDO Recording ย้อนหลังได้ตามจำนวน Disk ที่ระบบมี โดยระบบถูกออกแบบมาให้มีการใช้งานพื้นที่จัดเก็บ 1GB สามารถบันทึกได้ประมาณ 150 ชั่วโมง/User ตรวจสอบการทำงานของ User แต่ละคนว่าใครทำงาน ACTIVITY RATING มากที่สุดในช่วงเวลาหรือมี TIME WORKE ระยะเวลาในการทำงานมากที่สุดได้

ทั้งนี้ผู้ใช้งานจะต้องอนุญาติและให้ความยินยอมในการบันทึกข้อมูลการทำงานต่างๆนี้

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลฯ PDPA (Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019))

มาดูกันว่าระบบสามารถบันทึกการทำงานและวัดประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไรกันบ้าง

• Live View & History Playback ตรวจสอบและแสดงหน้าจอการทำงานของ User ในแบบ Realtime และสามารถเรียกดูหน้าจอย้อนหลังของ User แต่ละรายได้ พร้อมทั้งแสดงหน้าจอล่าสุดที่ User ทำงานอยู่ โดยระบุได้ถึง ณ เวลานี้ User นำ Cursor Mouse ไปวางที่โปรแกรมหรือ Application ใดอยู่

• Website Monitoring รายงานตรวจสอบการเข้าใช้งานเวปไซด์ Web pages & applications ต่างๆ ของ User 
สามารถดูได้ทั้งชื่อลิ้ง URL หรือดูผ่าน VDO Recording ของแต่ละราย Record ได้

• Email Monitoring รายงานตรวจสอบการใช้งาน Email ของ User แต่ละราย

• File Transfer Tracking รายงานบันทึกการส่งไฟล์ บันทึกไฟล์ต่างๆ ของ User ทั้งภายในเครื่องและ Web App ต่างๆ

• Searches รายงานการค้นหาหรือการ Search ของ User ที่ค้นหาข้อมูลต่างๆ ผ่าน Web App ต่างๆ

• Printed Document Tracking รายงานการตรวจสอบใช้งานการปริ้นเอกสารต่างๆ

• Employee Productivity Analysis ดูรายงานแยกตามพนักงาน User แต่ละคน

• Network Monitoring รายงานตรวจสอบการใช้งานทางด้าน IP Network ของแต่ละ User ว่ามีการ Access ออกไปใช้งาน Service อะไรบ้าง

• Instant Message Monitoring ตรวจสอบการใช้งาน Instant Messaging Chat ต่างๆ ของพนักงานแต่ละคน

• Remote Desktop Control สามารถรีโมทควบคุมเครื่องจากระยะไกล เพื่อบริหารจัดการเครื่อง User ได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

TEL : 020169999 กด 1
Mobile : 064-6463535, 089-3001669