Telvoix CRM Sales & Services

CRM Sales & Services

ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า ระบบงานขายของผ่านระบบ Callcenter ระบบสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ Callcenter ระบบสั่งซื้อสำหรับงานขายผ่านสื่อต่างๆ เคเบิ้ลทีวี Cable TV , Web Shopping , Hotline Delivery และประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ มากมาย
แสดงข้อมูลลูกค้าที่เคยมีประวัติบันทึกข้อมูล แสดงอัตโนมัติเมื่อมีลูกค้าโทรเข้ามาที่ระบบ ซึ่งสามารถใส่หัวข้อตัวเลือกเพิ่มเติมได้และระบบจะแยกรายละเอียดในการโทรมาแต่ละครั้ง
ระบบสั่งซื้อหรือ Sales Order สามารถเลือกรายการที่ลูกค้าจะสั่งซื้อหรือต้องการได้ ซึ่งจะมีรายละเอียดของสินค้าให้เลือก พร้อมทั้งสามารถระบุรายละเอียดข้อมูลการจัดส่งของลูกค้าได้ ,สามารถดูรายงานการสั่งซื้อของแต่ละรายการย้อนหลังได้ ,สามารถดึงข้อมูลรายการสั่งซื้อแต่ละรายออกมาเป็น Excel ได้ ,สามารถเพิ่มรายการสินค้าเข้ามาได้เอง โดยไม่จำกัด

นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนา Customizes ตามความต้องการของลูกค้านอกเหนือจากตัวมาตรฐานที่มีให้ใช้งาน

Dashboard หน้าจอการทำงานหลัก

แจ้งเตือนการทำงานของเคสที่มีการส่งเข้ามา ของผู้ใช้งานแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม

งานดำเนินการ

สามารถคลิกดูแต่ละรายการทั้งงานที่สั่งซื้อและงานแจ้งเสีย แจ้งซ่อม งานบริการหลังการขาย

สามารถเพิ่มการปฏิบัติงาน Add Activity ได้ไม่จำกัด

สามารถปริ้นหรือสั่งพิมพ์ใบสั่งซื้อได้ พร้อมกับพิมพ์ใบชื่อที่อยู่ติดต่อ เพื่อติดกล่องส่งไปรษณีย์ได้ทันที

Popup Contact Services ระบบแสดงข้อมูลลูกค้าอัตโนมัติ ขณะรับสายลูกค้าระบบจะแสดงข้อมูลอัตโนมัติ กรณีที่เคยบันทึกข้อมูลลูกค้าเดิมไว้ สามารถดูประวัติการสั่งซื้อหรือเปิดบริการสั่งซื้อใหม่ได้

Search สามารถค้นหาข้อมูลได้

Report มีรายงานให้เลือกใช้งานได้ตรงกับงานขายและงานบริการหลังการขาย

 

 

Demo CRM Sales & Services

User Group

u: 1001
p: 1001

u: 1002
p: 1002

 

Admin Group

u: super
p: abc1234

IT Zone

Comments are closed.